ΕΠΙΛΟΓΗ ΦΥΤΩΝ- ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ ΤΡΟΥΦΑΣ

Η επιλογή του φυτού-φορέα γίνεται βάση της καλής συμβίωσης αυτού με το μύκητα, καλής αποδόσεως σε προϊόν, αλλά και βάση του χρόνου έναρξης και τέλους απόδοσης της καλλιέργειας. Μπορεί, να χρησιμοποιηθεί ένα μόνο είδος φυτού ή να γίνει συνδυασμός δύο ή τριών ειδών. Ενδείκνυται, να χρησιμοποιηθούν περισσότερα από ένα δενδρώδη είδη μολυσμένα με περισσότερα από ένα είδη τρούφας και με διαφορετικό παραγωγικό κύκλο έτσι, ώστε η συλλογή να γίνεται σε διαφορετικές εποχές, αλλά και να μειωθεί το ρίσκο. Επιπλέον, το φυτό-φορέας θα πρέπει να μπορεί, να προσαρμοστεί καλά στο περιβάλλον. Η τριγύρω φυσική βλάστηση μπορεί, να μας δώσει σημαντικές πληροφορίες ως προς τα πλησιέστερα καλύτερα είδη φυτού, που πρέπει, να χρησιμοποιηθεί.
Επί του παρόντος τα δασικά δένδρα τα οποία είναι διαθέσιμα από το φυτώριο, σε συνδυασμό με διάφορα είδη τρούφας με εδαφικές ανάγκες παρόμοιες με τα φυτά φορείς, είναι :
Φουντουκιά Corylus avellana
Οστρυά Osrya carpinifolia
Χαλέπιος πεύκη Pinus halepensis
Κουκουναριά Pinus pinea
Φλαμούρι Tilia cordata
Αριά Querqus ilex
Δρυς χνοώδης Querqus pubescens
Δρυς Quercus robur
  Querqus cerris
Τα φυτά διατίθενται σε γλαστράκια 9 X 9 εκατοστών και το ύψος αυτών φτάνει τα 20-30 εκατοστά.